Zorg

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voorop staat dat een veilige en prettige werksfeer de basis zal zijn van waaruit wij werken.

Mensen kunnen zich het best ontwikkelen wanneer zij zich goed en geaccepteerd voelen. Het sociale aspect van samenwerken staat centraal. De leerkracht toont door voorbeeldgedrag hoe je elkaar in en buiten de groep met respect benadert.

In de omgang met elkaar geven we positieve bevestigingen en maken we veelvuldig gebruik van complimenten.

Verstandelijke ontwikkeling

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren. De resultaten die leerlingen behalen kunnen dan ook heel divers zijn. Wij vinden het belangrijk om op deze verschillen zo goed mogelijk in te spelen. Dat begint al bij het aanbieden  van de leerstof.

We geven instructie en verwerkingsstof op verschillende manieren en niveaus, aangepast aan de mogelijkheden van elke leerling. Leerlingen die extra zorg nodig hebben krijgen ondersteuning in de eigen groep of buiten de eigen groep, van de eigen leerkracht of van een andere leerkracht.

 

Toetsen en vervolghandelingen

Vorderingen van kinderen worden zorgvuldig gevolgd met ons leerlingvolgsysteem van CITO vanaf groep 2. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen gebruiken we EGGO+. Verder volgen we de leerlingen met methodegebonden toetsen.

De resultaten van de CITO toetsen en EGGO+ worden doorgenomen tijdens groepsbesprekingen. We maken dan een handelingsplan, voor een vooraf bepaalde periode van zes tot negen weken, voor kinderen of groepen die beneden het landelijk gemiddelde scoren. Als blijkt dat er weinig of geen groei in de ontwikkeling zichtbaar wordt gaan we over tot het opstellen van een eigen leerlijn voor een bepaald leergebied. Eén en ander in nauw overleg met de ouders. Ook kinderen die ruim boven het landelijk gemiddelde scoren worden uitgebreider besproken.

 

Externen

Het komt voor dat de expertise binnen onze school niet toereikend is en er hulp van buitenaf wordt gevraagd. Bijvoorbeeld voor consultatie of onderzoek Uiteraard na overleg met en goedkeuring van ouders. Er zijn vaste bespreekmomenten door het jaar met o.a. de  GGD, afdeling jeugd en de IJsselgroep (onderwijsbegeleidingsdienst). Ook op stichtingsniveau bestaat de mogelijkheid om complexere problematiek van kinderen te bespreken.

 

Intern begeleider

Om de leerlingenzorg binnen de school goed te coördineren en organiseren is er een intern begeleider aangesteld. De intern begeleider zorgt ervoor dat afspraken op het gebied van zorg nageleefd worden en dat toetsen op tijd afgenomen en besproken worden. Ook kan de intern begeleider optreden als begeleider/coach van leerkrachten in de begeleiding van kinderen, eventueel gebruik makend van Video Interactie Begeleiding.