Medezeggenschapsraad

De Mariabasisschool - Medezeggenschapsraad -

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich binnen de school bezig met de wettelijke medezeggenschapstaken (al dan niet instemmen en adviseren). De raad bestaat voor de helft uit teamleden en voor de andere helft uit ouders. Op onze school bestaat de MR uit 4 leden:

 • Eddy Elswijk (ouderlid)
 • Harco Christiaens (ouderlid)
 • Jolanda Paauw (ouderlid)
 • Paulien Gerdes (personeelslid) secretaris
 • Robbert Bouma (personeelslid) voorzitter
 • Vanja Boons (notulist)

Wat doet de MR?

De MR heeft de volgende rechten en plichten:

 • De MR behartigt de belangen van ouders en personeel van de school.
 • De medezeggenschap in het onderwijs wordt geregeld door de wet WMS (Wet medezeggenschap op Scholen).
 • Over een aantal plannen van de schooldirectie heeft de MR instemmingsbevoegdheid.
 • Dat wil zeggen dat zonder instemming van (een deel van) de MR deze plannen niet uitgevoerd kunnen worden.
 • Over een ander deel van de plannen heeft de MR alleen adviesrecht. De MR krijgt de gelegenheid vooraf advies uit te brengen over besluitvorming van de directie.
 • Soms heeft de gehele MR stemrecht, soms alleen het ouderdeel of alleen het personeelsdeel.
 • De MR heeft rechten om de voor haar benodigde informatie te verkrijgen en heeft het recht onderwerpen aan te kaarten bij de directie (initiatiefrecht). 
 • De MR heeft ook plichten: openheid (door o.a. openbare notulen en jaarverslagen), overleg met geledingen, de schooladviescommissie.

Vergaderdatums van de MR schooljaar 2019-2020

 • 18 november
 • 20 januari
 • 23 maart 

Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats op school.